Syrénsiren.

15o53o
venus+pollux
sol+mercury
luna+saturn

 

Rosenkindad - ej rosenrasande, blott blåttbesjälad & grönbesjalad djupt rusad av två mörka kalejdoskopögon stormade jag rusande strupen bar för havsstorm; den lockade hafsigt lockar till kaos. En gummistövlars resa till Änggårdskalas & ärligt mer elitär än världskär, av Psyche deli, ultra karlablasé & mänskomatt svepte jag fram som någonting så motstridigt som en orkesdöd orkandöd, förälskad i växter för älskad av gud för aktad av mången föraktad av Amor. Inte lika uppriven som uppgiven. Vek & Svek är månbröder: han kom ej & han ignorerade mig - det var så han valde att dumpa mig.

Dramats ridå föll med  »Hur kan en Man (?) vara för vek för att besvara ett samtal. Kommer jag inte att fråga dig för du har inte mod att bemöta ett litet fruntimmer.« till applåd att otyglat skrika ut mitt rage against the machine: »HE'S UNDER CONTROL«, brudbränd med tilltufsad vildbukett ty nog kan en påstå att sådant Botaniska-fång var vilt då Blonda Ronja & Noomi var väldans vilda då vi dekapiterade stjälkar för att stjäla feminina kraftskalor & trädgårdsparfym för jag BEHÖVDE.

LILAC SIREN.
Blood red blossomed cheeks - not bloody mad, solely blue soul & draped in four nuances of green & trippin' deep from two dark kaleidoscope eyes I was stormy chasing calm in a storm chasing curls curling up submitted to chaos. Traveled by rubber boots to Änggården social circuit circus & this heart is honest: am more of an élitist than a good hearted angel when at the Psyche deli, ultra jaded when it comes to men & tired of 'em humans I walked Contradiction Road; dead hurricane hurrying to cause death, in love with plants at podium for God's plans at podium so often it sickens me & sick of Amor being sick of me. Not as anger wired as sad & tired. Weakness & Betrayal are moon brothers: he did not come & he ignored me - that was how he dumped me.

The drama curtains fell with  »How can a Man (?) be too weak to answer a phone call. I will not ask you for you don't dare to speak to an innocuous missy.« accompanied by the applause of melody as I unbridled screamed my rage against the machine: »HE'S UNDER CONTROL«, bridal burned with a ragged wild bouquet for one could say the acquisition from the Botanical Garden was wild coz Blonde Ronja & Noomi were very wild while decapitating stems to steal feminine power scales & botanical perfume for I NEEDED. 

O, hur indigosyréner var urstarka ursirener ur moderjord till min viderdästa bröstkorg, hur konsten är större än den största av kukar, hur obetvingligt järn mitt psyke vara & ändå.. hur matt får en lov att bliva snälla katapultera mig till Mongoliet Sibirien Alaska. Karlfan mister sitt hår & har av sagdo grånad i skägg - är menad att vara en fullvuxen fullblodsman - men han vill ej behandla mig vänligare än att barnsligt vifta bort mig som en irriterande insjömygga. Trodde på hans mentala sundhet ty under all tid - ett år & närapå en halva - kändes han mentalt trygg, snäll, stark & intelligent men en man av sådant virke är ej elak mot jänta som inte är förtjänt av att såras.

En sund man öppnar upp om det är över, är 'modig' men gud behöver en skriva så som om det krävs lejonhjärta att våga tala med en kvinna som en har upplevt i tårkanal & såranal. En sund Han trivs inte med att Hon lenrakar sina jävla Bambiben till ingen jävla nytta ty Svea atmosfär är sval & kroppsegen päls värmer & han BRYR sig om henne; han vill henne väl fastän han ej vill ha henne ty han begriper hennes existens vara fri från hans sfär samt begär; hon är en varelse av sinne & drömmar som han lessnar på, inte ett robotiskt tidsfördriv att stänga av & lämna. En kvinna som har givit & tagit, som önskade bada honom i björk, massera honom i kokos så som hon masserade låren sina i den exotiska oljan till ingen. JÄVLA. Nytta.

e. O, how indigo lilacs were oh so strong oh so tempting sirens out of motherly earth within my chest satiated from loath, how art is bigger than the biggest of cocks, how inexpugnable my iron pscyhe is & still.. how exhausted may I be please catapultate me to Mongolia Siberia Alaska. That fuckin' man is losing hair & said there's gray in the beard - is meant to be a full-grown true man - but he did not end this more gentle than to childishly whisk me of as if I were an irritating loch mosquito. I believed he had a sound mind for during all the time - one year & almost a half - he felt mentally safe, kind, strong & intelligent but a man built from good wood is not mean towards a girl not deserving the hurt. A sound man opens up if it is ending, is 'brave' but god does one need to write it like that as if it would take a lion's heart to have the guts to speak to a woman one has experienced wet in eyes wet in cunt.

A sound He would not like it if She shaves her fuckin' Bambi legs if she ain't got no fuckin' use for it for Svea's atmosphere is cold & bodily fur brings warmth & he CARES about her; he wishes her well even if he doesn't wish for her to be with him for he can recognize that she still exists outside of his sphere & lust; she is a creature of senses & dreams that he no longer wants, not some robotic pastime amusement to shut down & leave. A woman who has given & taken, whom wished to bathe him in birch, give a coconut massage like she massaged her thighs in the exotic oil for no. FUCKING. Use.