DOLCE VITA.

Av kamomill & Cheese meckade jag en sk. konjoint vilken är min tragiska specialitet. Betydelsen är att när joint rullats & jag märker att det än en gång är för luftigt, tvinnas topp för sidotätning & sålunda; kon. Hatar att agera självständig kvinna & rulla min egen skit.

e. From chamomile & Cheese I made a sc. cone joint which is my tragic specialty. It means that when joint has been rolled & I see that it once again is too airy, tip is twinned to pack it's sides & thus; cone. Hate the act of independent woman rolling my own shit.

Snövita fjärilspar, kurtisa valsvingar. Rö'rodnad ekorre - svans burrig, stämband tjattrigt. Svarta trädskidor dinglade från nakna lika svarta grenar, likt prydnadslik i sagas Dödsrike: Skrevs: Jag doftar av krydda; pepprigt parant, örtkristalliserad drömperspiration.

e. Snow white butterfly couples, wing's love walz. Redness squirrel - tail hirsute, vocal cord chattery. Black tree pods dangled from likewise black branches, like bibelot corpses in fairy-tale's Death Realm. Written: I smell from spice; peppery elegance, herb crystallized dream perspiration.

Förälskad i skyltningslooks himmelull, ormgropsmarinjuvel & korkklänning - ryggskuret sensuell-V - med vitbroderade korkskor alternativt barfota. Sådant estetiskt sinne sällan skådat i butiksyttring.

e. Crushing on signages heaven wool, snake pit marine jewel & corc dress - back incision a sensual V - with white embroidered corc shoes alternatively barefoot. Such aesthetical sense seldom seen in boutique manifestation.

Än mer förälskad i acácia-mimosa ty tidigt under Coimbra-vistelse bländade dess fjäderblad, så när jag väl såg blommorna - fluffiga påskkycklingar från videris - exploderade hjärtat.

e. Even deeper acácia-mimosa crush for during early Coimbra visit its feather leaves bedazzled, so when time came to gaze upon its flowers - fluffy easter chickens from willow brushwood - the heart exploded.