N O R D I S K A
M O T S T Å N D S R Ö R E L S E N .

 

Enstämmigt refererar de till nationalsocialismen som "ondskans ideologi" samtidigt som de själva styr över en värld som står på randen till ekonomisk & moralisk katastrof, en värld drabbad av inflation, arbetslöshet, brottslighet, meningslöst våld, drogmissbruk, miljöförstöring, pornografi, korruption, svält & ekologiska katastrofer - en värld som endast har upplevt 16 dagar av fred sedan 1945 & där 3O miljoner människor har slaktats under samma period. / Nationalsocialismen - den biologiska världsåskådningen, s. 8.

 
 

Denna skrifts stomme är egen - i egenskap av ickemedlem, men sympatisör - tolkning av Nordiska motståndsrörelsens ideologi-informativa häften 'Vår väg' (Nordfront förlag, 2o15) & 'Nationalsocialismen - den biologiska världsåskådningen' (Nationellt motstånds förlag, 2oo8). 

 
 
 

Rosar främst den strikta etnopolitiken (exv. »införa ett totalstopp av all utomnordisk invandring. detta gäller utan undantag åtminstone fram tills repatrieringsprocessen är avklarad« & »säkerställa att enbart nordiska medborgare får äga media i norden«) & den naturtillvändhet som ses i miljövärnandet (exv. »Våra djurskyddslagar ska vara framtagna med tonvikten på etik istället för profit. naturen & dess resurser ska brukas med förnuft & framtiden i åtanke« & »subventionera ekologiska, närproducerade & miljövänliga produkter«) samt skiljandet Man & Kvinna (exv. »Alla krav på reservationsdagar åt pappan tas bort så att kvinnan kan välja att gå hemma med barnet under hela perioden«).

 
 
 

Kommenterar kritiskt det socialistiska perspektivet, vilket jag - om än anti-kapitalist - inte stödjer, samt - om än ovannämnt även positiv - synen på kvinnan, ty anser denna allt för likställd med den maskulina karaktären; fastän medvetenheten om hennes lynne i stort är stor anser jag att det finns nämnvärd brist.

 
 
 

Är även ense om att »ansvarspositioner ska tilldelas efter kompetens*«; rätt person på rätt plats, & fokuserar således på att främst ge synpunkters ros & ris inom ämnena Socialism. Kvinnan & Miljö.

 
 

* Men varje försök att fostra en elit ses, med rätta, som ett hot mot demokratins grundvalar, där man tror att alla inte bara skall ha lika rättigheter utan även lika inflytande över politiken vare sig de har de nödvändiga kvalitéerna eller inte. Ett sådant system kan endast leda ett land mot avgrunden. / Nationalsocialismen - den biologiska världsåskådningen, s. 14.

 
 

Den primära älskvärdheten - etnopolitiska folkvettet - skriftas ej här; mina utbroderade funderingar kring stam läses hellre i sektionen STORGE (vars ordsbetydelse är kärleken för det familjära) samt dess underkategori FOLK. Skälet missförståelse manar mig ändock att publicera följande folkstycken ur häftena:

 
 

Vårt mål är inte först & främst att skapa en helt ren nordisk ras utan snarare att bevara de nordiska folken som de ser ut idag där den nordiska rastypen är ett dominerande inslag i den nordiska genpoolen. / De som kommer att få stanna i Norden är bland annat samtliga nordeuropeiska etniciteter, större delen av de central- & östeuropeiska etniciteterna, delar av de sydeuropeiska etniciteterna samt de med nordeuropeiskt ursprung i övriga världen. / Vår väg, s. 1O

 

Det är denna önskan som har skapat vår kultur i nära överensstämmelse med vårt folks talanger, uppfattningar, ideal & värderingar - vilket vi kan kalla vår folksjäl. Andra folk har andra talanger, uppfattningar, ideal & värderingar & de har därför skapat andra kulturer. Dessa kan vara "goda" som vår - men de är främmande för oss, precis som vår egen kultur är främmande för andra folk. / Nationalsocialismen - den biologiska världsåskådningen, s.18.

 
 

Önskas vidare insikt i vad som gäller för utomeuropéer, adopterade, blandpar & dessas avkomma samt liknande prekärt, finns partiprogrammet tillgängligt; för propaganda-gödd okunskap finns inte någon ursäkt.

 
 

SOCIALISM.

 

Införa ett nationellt socialistiskt samhälle där resurserna fördelas så att vi tar hand om hela folket, såväl starka som svaga, & där alla ska ha möjligheten att nå sin fulla potential. Det ska finnas ett socialt skyddsnät som ger medborgaren rättigheter, men också skyldigheter. / Vår väg, s.34.

 
 

Det är näst intill förskönande förenklat att mena klassförakt nedåt vara kommet ur oförståelse för de simpla sysslornas vikt & därmed den enkla människans samhällsnytta: »Den som arbetar intellektuellt måste ha förståelse & respekt för andra människors umbäranden & villkor. Arbetstjänsten skulle motverka det klassförakt vi idag ser mellan handens & hjärnans arbetare.« / Vår väg, s. 4O.

 

Den franka sanningen är att det yviga uppförandet, oborstade språket, smaklösa åsynen & ofta förbryllande levnadsvalen - snarare än bristfälllig ambition - i de vanligtvis mer självmedvetna högre klassernas blick erfars som stötande.

 
 
 

Att visuellt direkta attribut som fetma, tatueringar & osmickrande garderob i högre grad är lägre klassers last innebär att vi - kan jag, i egenskap av underklass, skriva - är synbart stämplade av okultiverat oskick som även ger utslag i manéer. Likt lägre klasser kan förargas av högre ditos luxuösa konsumtion kan människor inom högre klasser finna de lägres folks sätt underutvecklat vulgärt. 

 
 
 

Denna form av ömsesidigt förakt kommer till viss mån evigt existera - så till vida skillnader inom folket existerar, vilket ett socialistiskt statsskick inte kan förhindra - för ekonomiskt bemedlad el. ej är endast en av mången faktor; socialt & kulturellt kapital ytterligare att nämna, likväl som kunskapshierarkier & upplevd genetisk duglighet. Statusklassifikation är ett faktum & min åsikt är att detta i stora perspektivet gagnar folket (sålla agnarna från vetet; urvalsutslagning av oönskade element), om än sårar individer.

 
 

Gott är: ..frikopplat från det nuvarande finansiella systemet som har plundrat oss under lång tid kommer vi kunna ha ett sammanlagt lägre skattetryck än idag. / Vår väg, s. 44.

 

Mer om socialism: ORGANISERAT.

 

KVINNAN.

 

Precis som att raserna är olika är även könen det, & idén om att man & kvinna är biologiskt lika utgör ett allvarligt hot mot mänsklighetens överlevnad. / Nationalsocialismen - den biologiska världsåskådningen, s.16.

 
 

Om man & kvinna är skapta olika, kan då jämlikhet sinsemellan existera & är det överhuvudtaget önskvärt att så sträva statligt - i 'Vår väg' står det skrivet att respekt för kvinnan samt jämlikhet eftersträvas - el. finns hos könen generellt båd behov & begär efter ojämlik nivå, som ej bör ruckas? Att åtrå tenderar spraka i maktimbalans bör vi ta fasta vid. Om kvinnan vore skapt att respekteras, vore då respekt för kvinnan en sådan nött floskel - el. skulle det, utan påbjudan, falla sig naturligt?

 
 
 

Det repeteras för att hennes karaktär sällan är att hysa respekt för, men den man el. kvinna som i egenskap av potent individ är förtjänt av respekt får den utan att be; tro mig, jag - kvinna - anser mig inte förtjänt & än mindre villig, men är till min bedrövelse ändock drabbad av att ovälkommet respekteras. Ofta är överseende acceptans närmre ordval än oärligt menad respekt för en lägre sinnad kvinna. Hennes gynnsamt gynoiska sidor kan hedras förutan lek med syn.

 
 
 

Av ovan förekomna anledning: det lägre, skiljande lynnet, är det vågat att tillskriva man & kvinna lika möjligheter & därmded likaså skyldigheter. I Nordiska motståndsrörelsens vision utbildas kvinnorna i militär verksamhet: Ge kvinnor grundläggande militärutbildning under en kortare tid med möjlighet att på frivillig basis genomgå samma värnpliktstid som männen. / Vår väg, s. 46.

 
 
 

Att dessa sedan anses kapabla att votera om krigspolitik kan jag i ljuset av detta se. Anser dock att denna stridsplikt endast skall åläggas nationens män & då sker av sig självt att det fåtal av kvinnor som genomför detsamma militära förberedelse är för få samt för motiverat kompetenta, för att utgöra ett hot mot rikets säkerhet & sitt eget väl. Har hon däremot påtvingats militär bildning är risken stor att det för hennes honlynne är allt för främmande att fatta kloka säkerhetsbeslut; även allt för motbjudande, för att leda till välmående. Ryser vid blotta tanken.

 
 

Mer om kvinnan: HON.

 

MILJÖ.

 

Nordiska motståndsrörelsen har en organisk syn på världen & motsätter sig den rådande antropocentriska bilden av djuren som automatiskt lägre stående varelser & enbart tjänare av människan. Vi betraktar även människan som ett djur, & som ett mer högstående sådant menar vi att människan har ett särskilt ansvar att inte orsaka andra djur onödigt lidande samt att upprätthålla balansen inom naturen. / Vår väg, sida okänd.

 
 

Att tulltaxera import av vad Norden kan förse boende med, samt att medelst reformer & subventioner främja den inhemska produktionen & i detta ha ekomedvetet sinne, innebär att Nordiska motståndsrörelsens skall verka för organiskt närbelägen marknad.

 

Detta vore i en tid när äpplen & morötter importeras från Italien, genuint radikalt; miljövänligt samt behövligt tryggande - till skillnad från nu, när landets självförsörjningsgrad är nära på noll & det hanteras som en petitess fastän dess värsta scenario är total ödeläggelse & dess normaltillstånd är urholkad landsbygd. Med en politik gynnande vår landsbyds gårdar & avknipsande mörk invandring har Sverige potential att bli ett eko-födoparadis; av svensk mjölk & svensk honung.

 
 

Rashygien & miljövård är endast två aspekter av samma sak: bevarandet av naturen & den ekologiska balansen för att säkra människans fortsatta andliga & fysiska välbefinnande. / Nationalsocialismen - den biologiska världsåskådningen, s.16.

 

Mer om miljö: EKO.

 
o17o93O  Septemberdemonstration -  Revoltera mot folkförbrytarna  - 2o17.  Beskuret fotografi från NORDFRONT.

o17o93O Septemberdemonstration - Revoltera mot folkförbrytarna - 2o17. Beskuret fotografi från NORDFRONT.

 

Revoltera mot folkförbrytarna!
Om demonstrationen i Göteborg o17o93O:
UTAN PARDON!

 

Endast i ett verkligt harmoniskt samhälle som består av människor med samma kulturella, historiska & biologiska bakgrund & med samma andliga framtidsmål kan individen finna sinnesfrid & den inre trygghet som hon behöver. Endast där kan en mänsklig varelse känna att hon är en naturlig del av en större helhet, av något som är mäktigare än individen själv & som kommer att fortsätta existera när den individen inte längre finns till, precis som det har existerat före den individen föddes. Endast inom en sådan nationell ödesgemenskap kan människan finna det eviga liv hon alltid har sökt. / Nationalsocialismen - den biologiska världsåskådningen, s. 22

 

Skriver mer i framtiden.