DE FRIA.

W E B .

 

De Fria är en i flera fall angelägen & informativ folkrörelse, med det aber att dom propagerar för folkförsumlighet; från att vifta undan den vita samhörigheten till att framställa sig som dummare än vad dom är, kallandes inhemsk avel för inavel. Detta innebär att De Fria kan ses som en banksystemsupplysande kraft som ur helhetssynpunkt i sig självt är en ren återvändsgränd.

 

SANNINGEN OM DE FRIA.
o18o618

 
 

De senaste månaderna har det pyrt; nyligt kommit att implodera, i exponering kallad 'Sanningen om De Fria': var båd sanningar & rykten florerar. Skall bli intressant att se vad detta skall utmynna i.. & så vill jag att vi känner utan att känslovådligt agera hetskt obetänksamt & skvallerkärringaktigt.

 

Vad som har presenterats är - låt se, så jag inte snavar över vims -  att Carl Norberg sprider andras analyser som voro de sina egna, samt att han likväl som Mathias Andersson har militär bakgrund & kontakter inom försvarsmakten - vilket menas indikera kontrollerad opposition. De Fria sägs även vara en kapad rörelse sedan den ende levande medgrundaren - Bosse Jonsson, vem tillsammans med Peter Storm (1959 - 2o13) 2o13 grundade Partiet De Fria - fråntagits kontroll över rörelsen, i form av att nekas administrativ roll samt blockeras, i websfär. Utöver detta har herrarna i kärnans beteende fått sig ett par kängor; från oförskämdheter till narcissism & psykopati - från misstänksamhet till paranoia.

 

Alla är ense om att beteende & bemötande till betydande grad varit beklämmande - detta är med säkerhet sant. Vad gäller övrigt - vad gäller då; vad är sant & vad är falskt?

 
 
Mathias Andersson med förbandskamrater.  Mer militär information:   FÖRSVARSUTBILDAREN NO.5 2o13 s.29 .

Mathias Andersson med förbandskamrater. Mer militär information: FÖRSVARSUTBILDAREN NO.5 2o13 s.29.

 
 

Att Norberg & Andersson är militära män är sant & har heller aldrig varit dolt. Den svenska militären är korrupt men fallet är ej att var svensk militär är så; underliggande ligger ofta önskan att säkra nationella intressen - att försvara. Militär kompetens kan nyttjas för sådana ändamål även bortom korrumperat nationsförsvagande styrkor.

 

Att Andersson vem har gått en ledarskapsutbildning leder i politisk organisering är föga anmärkningsvärt. Det framförs att han månne är psyop-verkande - psykologisk operation/psykologisk krigsföring (analysen lyder: kontrollerad opposition); huruvida detta är lösa idéer baserat på att psyopsförbundet berör beteenden - De Fria betonar beteenden - vet jag ej, men bevis har inte setts så så tolkas det för nu.

 

Anmärkningsvärt kan det dock anses vara att medgrundaren Herr Jonsson givits kalla handen i vad som framförs varit fulspel - om än, har jag begripit situationen som sådan, att nuvarande kärna - bestående av Carl Norberg, Mathias Andersson & Marcus Ljunggren - menar att Jonsson givit obehöriga f.d. aktiva administrativa roller. Ödmjukt skall det sägas att detta kan vara en missförståelse, eftersom det är en härva jag beblickar från sidan om. Poängen är: i skenet av detta är ovan information särskilt intressant, men vi skall vara aktsamma för att myntet har sina två sidor.

 

Virrvarrhärva det saknas håg att nysta i, i tid & tanke - mer än detta, vilket främst är strukturering för mig.

 

Egen insyltningsgrad, från årsskiftet o15/o16 - sommaren o17, bestod låg; inte av eget bevåg utan av att ej uppleva mig välkommen, ty ohövlighet samt veligt undvikandebeteende vars skäl jag kunde ana var en oro - om än att det ej bekräftades innan nyligt: i Sanningen om De Fria avslöjades att jag misstänktes för en »fittfälla med syfte att infiltrera & kompromettera«.

 

Om detta har jag intet mer att säga än att det självfallet inte stämmer, att jag förstår att oppositionsrörelser behöver vara vaksamma.. & att det torde vara en något trist syn att ha på en frestande fitta.

 

Om De Fria har jag främst att säga vad skrivet är i denna sidas första stycke: De Fria kan ses som en banksystemsupplysande kraft som ur helhetssynpunkt i sig självt är en ren återvändsgränd. - & vi är fria att bortom De Fria agera så som gott är, baserat på vad som har belysts.

 
 
 

STAMSAMTAL.
o18o2o3

 

Erfarenhet av att med framträdande för De Fria samtala kring stam, leder främst till att dessa lyfter frågeställningen var en ras börjar & slutar samt vem som detta skall bestämma. Anser att det i inbiten fokus vid just rasbegreppet finns bondförnuftsfrånvändhet gällande däggdjursnära & folkliga termerna Stam & Folk, men detta å sido..

 

 Att inrikta sig på huruvida folk kan indelas i raskluster samt hur avgränsandet skall ske, dessförinnan en utrönat skäl att människor av fri vilja agerar - sällskapar & älskar - efter rasligt särskiljande kriterier, är att nonchalera indelningsbehovets innersta kärna.

 

Att tillskansa sig kunskap om särskiljande kriterier majoriteten människor instinktivt följer, är en bra första grogrund för analytisk diskussion om olika stammars genetiska markörer. Markörerna skall sedan förstås i relation till ett folks natur- & kulturarv; vilka egenskaper har levnadsregion & samlevnad premierat, vilka är faktorerna täljande särskildheten?

 
 

Svaren närmar oss sanningen.

 
 

En visuellt markant markör är hyns kulör, vilken även har ett betydande överlevnadsvärde; en mörk kropp löper i felaktig breddgrads bo stor risk att drabbas av D-vitaminbrist samt ty så, föda sjuka & deformerade barn. Överlevnadsvärdet är utan att anamma ett beroende av (ofta bristfälliga) tillskottspreparat extremt svagt, & vad överlevnadsvärde är är genomgående i vad särdrag är.

 

Att 'lustigt' tala om sexuell förkärlek för egen ras & folketnos som inavel & allvarsamt som irrelevans, är tydliga indikatorer för att biologisk samt sociologisk evidens ej beaktas, & att mänsklighetens kevlarmångfald viftas undan som en naturens petitess. Att inte inse hur sammanblandning kan störa ett samhälles delikata sociala fundament & parbildande sexualharmoni, är arrogans inför det mänskliga psyket & vår essens. Att  leda samtalet till vad & hur innan varför & att, är oförmåga att leda stamsamtal.

 
 

FJÄLLGATAN I OKTOBER.
o171o21

 
 
 

Carl Norberg föreläste om monetärmekanik & geopolitik.

 
 

RAMVERK.
o17o71o

 

Vad Norberg vid betonandet »19OO-talets rasforskning finansierades av Rockefeller« gör, är att han belyser förflutna seklets vetenskapliga intressen & detta allena - inte själslig instinkt härledd ur organismens rot, fjärran rådande epok spirande i Nu - samt ramar folkfrågan inom Rockefeller-ram; begränsar dess existensberättigande baserat på viss tid\viss intention & släkte - skuld genom association, med andra ord.
 

Kan då inte jag göra detsamma vad gäller penningen? Se, se släktet vilket hanterar den svenska penningen! Usch & fy, förbannade jävla penning! Nog kan jag uttrycka Usch vad gäller penningen - detta ej ur familjeassociationsled, utan för att jag ogillar dennes samhällsdrivande tomma symbolik; & GUD - den störste av patriarker - sade Usch.
 

Att Norberg utan krusiduller säger sig ogilla rasindelning (samt sturskt hävdar begreppet sakna vetenskaplig bäring, trots att vedertagna rasdefinitionen INTE är tvungen för folkurskiljning) är sålunda ett högeligen mer rättskaffens argument - han tycker helt enkelt inte om principen, precis som att jag helt enkelt inte tycker om penningprincipen; men ingen av oss behöver för det associegla iväg i små pölar - än nu given associationsbana inom märkligt snävt ramverk.

 

HJERTET  SKJELVER.
o17o6

 

Dygn dessförinnan Almedals-främjande arbetsturbyte kom intresset bli inaktuellt, ty ansåg sällskapet DE FRIA vara en »antivit jävla skitrörelse« - vilket självfallet är att ta i så att det livmoderliga blodet forsar, när önskvärt resultat - så som mildrad krigskommers samt reducerade migrationsincitament - av bankreform, gynna folklig särprägling. När moder frågade huruvida jag skall resa sade jag icke ty »folkfientliga« - ej heller detta välformulerat när »nonchalanta inför det naturliga förnuftet & stammens fortlevnad«, beskriva.
 

Tvivel sedan höst o16 känt\161222 skriftats, har utrönts: Ser tendenser till oförmåga att se det pyramidalt ekonomiska systemet vara endast ett av mången problem; faras rotsystem är tjockare än bankvalvsporten. Bankreform är inte en universallösning, & i mina ögon är det även en ovärdig petitess om det sker på bekostnad av jordade väsentligheter, så som könsessens & tryggad stam. Fjällpoeten Nils-Aslak Valkeapää:

De var fina
lärda herrar;
kunde inte sitta vid elden.

 
KVINNA VEM BEHÖVDE NÅGONTING STADIGT ATT LUTA SIG MOT SEDAN NÅGON SAGT » VARFÖR SKA VI BRY OSS OM HURUVIDA BJÖRKAR FINNS, EL. INTE FINNS .«

KVINNA VEM BEHÖVDE NÅGONTING STADIGT ATT LUTA SIG MOT SEDAN NÅGON SAGT »VARFÖR SKA VI BRY OSS OM HURUVIDA BJÖRKAR FINNS, EL. INTE FINNS

 

Tillsammans med åtskilliga framträdande, hade vi hösten språkat hopmässig indelning vilket sades vara alltid av ondo - »Det finns bara människor & beteenden«, ja; OLIKA människor samt genomsläkten med OLIKA beteenden samt biobetingelser; Jordens sköna mångfald & unikums kraftfulla specialisering, vilket vare sig nödgar konflikt el. itu: inte måste vi hysa agg för att någon är av skilt blod el. kulturell prål. Hur vi gå i skara är betydande för konflikter - av nödvändighet för vilkas sida vi om tvunget tar, men intet dito för att dessa förlösa.
 

Inte svider det av kära från regnbågen till det bruna, på Europeisk likväl Sydamerikansk mark, transhumanismträngtande, skogsväsen & et cetera - om strävan är vänskapligt kommunikativ förståelse, förlåtelse & mognad, är mänsklighetens skiljelinjer intet ont. Vi behöver sannerligen inte låtsas om att natur & uttrycksmässiga - kultur ej endast beteende; tillika ett psykes uttryck - premisser är kulisser allena, när liv inte är teaterpodiumet allena utan även organiska, florerande sammanhang vars anda häver sig.
 

Ur primär rots uranda, vilken jag inte anse erkännes i nog god grad för att införliva DE FRIA med det hjärta vilket rörelsen besmyckas av. En allt för intellektuellt hänförd här bär hjärteärtärer förfrämligade blodet, det blod cerebralt premierat. Varur skall så holistisk harmoni spria? Ett vetenskapligt laboratorium för skiljelinjen man från Kongo & karl från Finland, är allt för sterilt för att hysa torv; torv hyser liv. Varför förfäkta denna väsens skiljelinje oväsentlig, men ändock bruka #Kalergi (el. vrångbokstaverat #Kallergi, så som Ljunggren skrev i juni) vilket jag förmodar skall leda till kosmopolitiska förkämpen Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi. Nog torde endast reptiler tala med kluven tunga.

 
 

Inte är det på så vis att det inom DE FRIA finns fastställda krav att argumentera för stamirrelevans el. att dess relevans i mitt tycke tvunget skall belysas inom ämnet bankirvälde - & nog kan diskretion samt neutralitet av vad radikalt ses, ge sunt framåtskridande nytta vad rör specifikt bankreform - men när stort antal framträdande; sinsemellan framlyftande varandra & således densamme idéer, valt POLEMIKEN & ingen under resonerandet valt stödja åsiktsvy av mig framförd, kan jag inte tolka det som annan klang än en ljudande om oönskvärt bristfälligt sammanhang - med el. utan kluven tungspets.

 

Det är märkligt.
Skrämmer
lockar,
hur gör hon
hurudan har hon;
brevid varandra är det varmare att sova.

NILS-ASLAK VALKEAPÄÄ.

 

OKET.
o17o413

 

Vems fel,
& vår spegel är för oren. Ansvar, smärtfullt att beskåda - trotsar kärnan i konsumentens existens, vad konsumenten är: en beståndsdel i konsumtionsorganet, vars ENDA uppgift är konsumtion. \ KONSUMENTEN ÄR ANSVARSFIENTLIGÄr vår mänsklighet oss sekundär, är så även vår medmänsklighet. Vår ekonomiska & ekologiska räckvidd är oerhört mycket mer omfattande än vår etiska räckvidd, det vill säga vår förmåga till empati & socialt ansvar. \ För att återgå till Lotkas metafor skulle man kunna säga att människans exosomatiska organ i stor utsträckning är så konstruerade att de utrustar henne för parasitism på andra medlemmar av sin egen art. \ MYTEN OM MASKINEN.
 

Bestulet liv är tragiskt, oavsett Drottninggatans blomsterfång om betonglejon el. förslösat leverne hos fabriksfjättrade utsatta. Vems liv stjäl jag - av vilka skäl, hur har jag själ, undrans anda är imma mot reflexiva glas. GUD sade att penning\juveler är undergången (PYRAMID.), & kapital.ism attackeras från var vrå i värld; så även mitt hjärta.
 

DE FRIA betona Den Djupa Staten & vår egoen undfallenhet. Broberg beskylla maskinkulturens smuts - Jonstadskrivit att det nödgas oljefyndigheter i magnitud 4 السعودية, för att samhällskroppens svarta oljeblod fortsättningsvis skall porla. Íslandsbekant brände kvinnorna; dessas förbannade feminism - feminister i sin tur bränna toxisk maskulinitet; mansfanskap. Mediadrevet hävdar Hatarna & rasisterna & nazisterna & det äckliga folket - populusdrev anti mediaäckel menar makthavarna & makthavarna tronar inom demokratur vi timida givit acceptans; givit oss alla blod på våra handfallna händer
 

& vi skulle så se, om vår spegel voro klar. att oket är stöpt även för våra axlar. Juvelen är utarmande; kapitalismen patogen. Den Djupa Staten vederstyggligt insektslik & maskinen föder mänsklighetens lik. Kvinnorna är vackra men ovärdiga; ett leende skulle inte skada, & karlarna i sin tur vänliga men veka; att finna stake är ett krav för fortlevnad. Journalistiken förljugen, men även pöbeln fordras ha förnuft i vem att jaga med högaffeln lyft i vredesmod & till syvende & sist härleds felet till OTAL tilltygande segment samt VI.

 

SEGLA UNDER FALSK FLAGG.
o17o41o


Att makters syften kan gynnas av någonting, är givetvis ej detsamma som att makter alltid drar i fina trådar & detaljplanerar. Det är därför kolossala konspiratoriska komplex kan vara ett faktum; för att relativt få människor behöver vara medvetna om vad som är med mening & varför, för att vad som nödgas ofta är att dra i grova & trubbiga trådar vilka sedan utlöser mer el. mindre självklara reaktioner - för den med insikt i människans samt religiösa & politiska förgreningars natur.
 

Det är i hög grad mer lönande, säkert & bekvämt att förlita sig på dessa reaktioner.
 

Jag är öppen för att attentatet i Stockholm har skett under falsk flagg men jag är även öppen för att så ej är fallet - främst är jag öppen med att jag tycker att just tvärsäkra spekulationer är barnsligt omedvetet & det allra mest dygnet därpå - HYBRIS stavas det.
 

Jag kan heller inte förstår varför det tydligen är hyssj hyssj att diskutera radikala muslimer i detsamma andetag som detta ämne.
 

Att acceptera radikal religion i ett land vilket även jag - som inte är muslim :) - anser är sekulärt till näst intill perverterad grad (Sverige är i sanning perverterat, men inte enbart av gudalösa skäl - om vi nu inte kan kalla penningen för oguaaktig), är annars ett bra exempel på de trubbiga trådarnas metodik: skapa grunden & förutsättningarna & låt reaktionerna sköta sig självt, men var även noga med att söka styra dessa när så sker. Här är mediamakten relevant.
 

Varför skulle (reella) makthavare tvunget blanda in fler människor i smidda planer, när detta markant ökar risk att avslöjas - ge tid för sådan risk & kostnad & onödigt bök, när dessa lika väl kan nöja sig med att finansiera bråkmakare samt agera slapphänt el. uppmuntrande mot risker vilka av dessa kan ses som chanser - chanser för att ytterligare splittra ett redan splittrat folk (maktbetryggande) samt att utöka den repressiva politiken; kontrollen över befolkningen.
 

Varför göra sig det besväret när besväret sedan de trubbiga trådarnas metodik kan låta göra sig självt.

 

 

GÖRDIS.
o17o1


Lugmair sade, om kritiken hur jag se internetbaserad information i fokus före aktiva val, vad alternativet är om inte BAADER MEINHOF; vilket vi ej vill, väl? Viljan är Frid, men; även AKTION. Risk för explosiva strider ökar, desto längre tid Vi främst (& sådan som så ej gör främst, är sådan som ej skall smaka butterkaka; men Vi bör helahopen ha i åtanke) språkas i WWW-rymd. Likt mången bär godhetsgloria på sketen sniska, stoltserar mången annan med att vara 'vaken' trots att den faktiska aktiviteten är låg så som hos zZzömngångare.
 

Zuckerbok är arena för att nå ut till mången, & att nå ut till mången är fint. Ense. Att nyttja detta verktyg är effektivt, men att PRIMÄRT nyttja detta verktyg är INEFFEKTIVT; ense? Inte ens som kontaktscen har det för mig varit någonting att hurra för; vare sig i Norrbotten, Stockholm el. Göteborg har jag sedan eftersökt funnit medsympatisörer att i gemenskapande Öga & Öga mötas. Noll respons på dessa inbjudningar. Nog finns det väl ett antal steg emellan memes om televisionsfår & ett sprängt Rosenbad?
 

Så som ett antal koppar nässelté, & tungomål om lycka & allvar. Så som utveckling för autonomi; så som kaninkött & kål. Så som en konversation med Gördis på banken; så som att svara »Precis så ser banken på oss. Banken behöver komma närmre folket«, sedan Gördis sött yppat att hon hoppas att vi ej blir hanterade så som det papper som av banktjänstemannen knycklades för sopkorgen.
 

När är Gördis mest benägen att lyssna till bankkritiken; när vi närmat oss varandra, leende i samtal om hälsosam kost & grannsamverkan, & jag förtälja fakta - el. när jag skriver text publicerad på flimrande skärm, utan mänsklig doft & utan mänsklig värme & utan att Gördis har känt min välmående & välmenande frekvens vibrera invid. När hon är ett litet klick från att Googla att DE FRIA 'är antisemiter', el. när mötet möjliggör direkt dialog? Vi behöver närma oss varandra med vår ärliga, härliga, omdanande energi. Så vinner vi Gördis gunst; så vinner vi kampen.

 

LIMBO.
o17o124

 

Att Vilja är Essentiellt att Agera är Existentiellt. 
AKTION.
 

Grimefjords text MOD ATT VAKNA glorifierar mödas minimum. Omgestalning av världssyn är i sanning imponerande; omdanande av perspektivfiltrering, förblindelse & förbindelse till oumbärliga samhälleligheten. Falnad rök, aska fallen ur Phoenix stolta vingslag, signalera dock för vidare färd bortom meriten att överlevt mentalt skifte; att förstora detta omistliga, är ringa ribba av förväntan. Folket vill medalj för att yttra obekväm sanning, ist. för batalj i form av obekväm handling.
 

Ordrad: ..& att öppet våga ifrågasätta etablissemanget & en hel världs förljugna föreställningar & som resultat av detta bli ganska ensam socialt sett, är en akt av enastående civilkurage & kärlek till mänskligheten! är oproportionerligt svulstigt om grundläggande värdighet; en akt av ENASTÅENDE civilkurage, att vara ärlig inför livsvy & om detta samtala?
 

Komfortabel & i viss mån intellektuellt fåfäng (jämnbördigt allkända godhetsfåfängan) form av kurage, vill jag mena; absolut minimumnivå för att vara tillstymmelsevis anständig människa, & ingenting annat. Att människor i  gemen är oanständigt tysta om ej konforma, gör ej den ur uppriktighet anständige exceptionellt djärv, på något vis; att så se, borgar för intet mer än inaktivt metalimbo av inbördes beundran.

 

AFTONAKTIE.
17o1
 

Charmante Jerker Nordlund, kåserigeni & sympatisör, har skrivit:

Fräcka ägarlistan. Ni har länge velat veta det, men inte vetat hur ni skall få tag på den. Så här kommer den, tio i topplistan över Aftonbladets huvudaktieägare.
 

1) Blommenholm Industrier AS 26.1 % (huvudägare i Schibstedt)

2) Landsorganisationen 9,1 % (alltså facket du inte är med i)

3) State Street Bank & Trust Co 4,2 %

4) Goldman Sachs & Co Equity, 3,7 % (Wall Street)

5) The Bank Of New York Mellon 3,5 %, (Wall Street)

6) JPMorgan Chase Bank, Nordea Treaty Account 3,5 %,

7) Deutsche Bank AG London 2,6 %,

8) JP Morgan Clearing Corp. 1,8 %,

9) Clearstream Banking S.A. 1,4 %,

10) JPMorgan Chase Bank 1,4 %,

Tröttnat på banker ännu? Nåväl, här är några till:

11) SHB Institutional Sales 1,0 %,

12) JPMorgan Chase Bank N.A. 1,0 %

13) Skandinaviska Enskilda Banken 0,9 %,

14) Citibank NA London Branch 0,8 %.
 

Siffror ungefärliga & något skarvade, eftersom Schibstedt har tagit bort den aktuella ägarlistan från sin hemsida & jag får gå efter andrahandsreferenser.

 

Likt att strosa i FINANCIAL DISTRICT;
on a foundation of banks.

 

SKRIBENTER.
 

Skifte Sylvester\Svea valdes av skäl ogilla* att undkomma Zuckerberg-arena, varav jag sparade ned kollektion av DE FRIA-skribenters av mig särdeles omtyckta - vidaredelade - texter. Förekommande skribenter i samling är främst Carl Norberg, Mathias Andersson, Marcus Ljunggren & Per Fränden vilka jag rekommenderar var människa med Ansiktsbok-konto & nyfikenhet för rotrörelsen att följa.
 

* Social distans, ful meme-lat.ivism (pajaspolitisk post alstrar omedelbar tillfredsställelse, av hjärna misstolkat för handling; minskande benägenhet för banbrytande AKTION) & samtalstystande gillningar vilka trycker tummen opp i röva.
 

Urval MATHIAS 161o
Varför är källan bakom en text så viktig när det ändå helt uteslutande är företag med enskilda vinstmaximeringsmotiv som redigerar & trycker de böcker som antas hålla en uni-versal sanning inom dess bokramar.. \ Fråga: Har Ni läst många böcker utom ramarna, som ju seriöst ifrågasätter den världsordning som Vi nu är en del utav, där privatägda bankers pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken & där dess ständigt pågående expansionsrusch åsyftar hålla allt fler människor bakom flötet emedan bankerna söker konsolidera till en enda global ackumulationsregim? \ Den mest tragiska insikten är ändå den att detta budskap via Facebook nu kan förmedlas, inte för att det gynnar #bankmaffian att denna kommunikation existerar, utan för att ett nedstängt & censurerat Facebook skulle skapa protester & upprördhet från människor - ännu slavar i systemet, främst av allt mentalt - för att de inte längre kunde posta bilder på sina måltider & påsminkade ansikten. I de bästa av världar hade upprördheten kommit från insikten om att information ej får förmedlas..
 

Urval PER 16o9.
Men varför finns det en ram att röra sig inom i såfall? & vad händer när problemet befinner sig utanför den ramen? Den som tar företräde på förklaringsmodeller, har företrädet att röra sig & får andra att röra sig i den riktning som förklaringen leder till. Idag serveras vi först en hotbild - sedan exempel på dessa hot- & vidare levereras det oss lösningar, allt från samma håll. Vi lever i & med en omvärld som är outsourcerad på  entreprenad, vi har bidragit att skapa ett Jorden Incorporated som förväntas ge en avkastning på sig själv med 1O% eller hur mycket som helst.
 

Urval CARL 16o8.
Denna intellektuella briljans av falska vänster / höger paradigm består av något så oerhört komplicerat som att den förtrollar allmänheten med två kosmetiskt separata politiska rörelser, som egentligen är identiskt lika till sin natur. \Denna hemska motor av bedrägeri & svindlerier har förstorat hjärtat hos den döende politiska kroppen & allt befolkningen vet hur man gör, är mata den med alltmer tomma monetära kolhydrater som kallas för skuld. Detta dödsförlopp har pågått mycket längre än läkarna & medicinmännen trodde var möjligt & det är nu bara ett infantilt hopp bland de godtrogna, att den större organismen av ekonomin därför måste vara odödlig på grund av att den betraktas som gud.. Men den verklighetsbaserade minoriteten väntar stoiskt på finalen av en kronisk & dödande infarkt. För svanar flyger mot södern för vintern, även de svarta, till den vitriolstinkande varma plats där skrupellösa moralhaverister med obefintlig emotionell självförståelse tenderar att samlas med tiden.
 

Urval MARCUS 1612.
Förklaringsmodell till framtida generationer varför de lever i en öppen #FinansiellDiktatur & varför inget gjordes för att stoppa denna utveckling.
 

Först slängdes pensionärerna under bussen, & jag sa inget för jag var ju inte pensionär; Sedan drogs assistansen in för alla vårdbehövande & jag sa inget för jag varken var eller hade någon vårdberoende i min familj; Sedan svältes alla arbetslösa ut då de ej kunde få jobb på en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad, & jag sa inget för jag hade ju jobb; Sedan försvann alla systemkritiker som kritiserade de privatägda bankernas monopol att skapa det allmänna betalningsmedlet som räntebelastade krediter till evigt växande återbetalningsskyldighet som beskrivning av utvecklingsriktningen, men jag sa inget för jag förstod inte vad dessa "foliehattar" menade;
 

Till sist så drabbades även jag personligen av den ackumulerade räntekostnadstillväxten, men när jag väl förstått att detta var vad som i grunden utgjorde problemet för samhällets utveckling, hade jag redan röstat mig till den polizztat genom invånarhat, som bankmaffian regisserat fram via sina ägardirektivstyrda medier!

 

TVIVEL.
161227.

 

Ty årsskiftesfunnet, är ur slaget att begrunda fullföljt & helhjärtat engagemang kommande varv - el. blick mot riktning månne mer lämpad min tro om god Jord. Hopp är hur lovande synkronicerat ting fallit sig, samt hur genuint drivna & vågat kunniga mången inom folkrörelsen DE FRIA är. Vi - mången sympatiserande & jag - är ense om mkt om moral, ekonomi, global politik & attityd gentemot natur - men, möjligt är att det är till sådant antal av sympatisörer & deras inflytande; till sådan gräns, att vi behöver separera vår - om än ej totala, så ändock grundläggande - kamp.
 

Att via Google söka DE FRIA resulterar i ETT MISSLYCKAT PARTI AV ANTISEMITER  (notera att artikeln fokuserar på kaninöron & förvillande konnotationskoncept, hellre än att bemöta argument) & NAZIJÄGAREN Samuel Nudels skrift där samröre & åsikter - i samma anda - ägnas mer uppmärksamhet än att faktiskt bemötas i sak - i exv.-tät. Dessa & liknande kritiska alster bekymra föga. SANNINGEN är vad sanningen är. Exempel: stämmer det att BONNIER inom Svea är ledande mediaaktörer & publicerar artiklar för egennytta? Svar: Ja.
 

Politik kan vara - regel, inte undantag - skitigt & komplext. Att i äkthet - närvaro & kommunikation - hantera; desarmera detta, är värdefullt: givetvis har jag valt att närma mig DE FRIA på sociabelt & närvarande plan (föreläsningar samt umgänge) INNAN jag kastade getögon på vilken uppfattning distanserad internetalgoritm har. Befunnit mig i verkligheten: i ett hem där jag betraktade - & godkände - bokkollektion samt beaktade - & godkände - karlsensation, framför Carl Norberg samlad med folk - ej framför skärm samlad med WWW-fönster, i förtrolig samvaro & intressanta diskussioner - SÅ har jag huvudsakligt närmat mig DE FRIA; INTE via internet & INTE via andrahandskällor.
 

Därmed ses menat obskyra sökresultat främst vara ovidkommande småpotatis &\el. epitetsekande tomma, & när nära sanningen, är sanningen inte oroande ej ens om sådan den är hävdad - står valet mellan sk. 'antisemitism' & källornas bisarra förnekelse av världens tillstånd, är valet föga svårt (har tack & lov fler än dessa val & en tillvaro större än Ismilandia, men; betonar avsmak & o-trovärdighet). Oro rör ist. tvivel kring jordning, människosyn samt samspel.
 

JORDNING.

Ser tendenser till oförmåga att se det pyramidalt ekonomiska systemet vara endast ett av mången problem; faras rotsystem är tjockare än bankvalvsporten. Bankreform är inte en universallösning, & i mina ögon är det även en ovärdig petitess om det sker på bekostnad av jordade väsentligheter, så som KÖNSESSENS & tryggad STAM (vidarebeskrivet nedom).
 

MÄNNISKOSYN.

Kritiken rör näppeligen föga att denna syn är 'fientlig' - ist. provoceras jag av Alla människor är lika & lika värda-floskler vilka saknar förankring i verkligheten, samt en till synes central idé att ALLA indelningar - däribland kön & stam - är av ondo. Tycks så vara, att jag har misstolkat vad som menas med 'Indelningskulisser': jag ser kulisser vara kulisser & teater vara teater - men, anser att det även finns reellt sceneri & leverne ej skådespelat; sann INDELNING, & att detta är en del av människans natur\kultur; & tvekfritt vackert & att värna!
 

Vid debatt inbegripande 3 nyckelpersoner (vad gäller åsiktsspridning) vilka alla motargumenterade samt av andra sympatisörer bekräftades, fann jag att jag & DE FRIA nog avsevärt skiljer oss åt vad gäller människosyn. Om så är, så är det en självklar brytpunkt. Debatten var dock inom internetarena & jag inväntar kommunikativa samtal öga mot öga, för att säkert veta.
 

SAMSPEL.

Utan flock är politik - skick av samhälle - intet värt & endast ett civilisationens tomma läte. Bristfälligt samspel sänker sålunda intresset för en politisk rörelse oavsett sanningsenlig problemformulering el. ej, då sprickor tyder på att den består av oändamålsenliga individer - el. att en krasst inte är välkommen. Nog har jag gott om goda erfarenheter vad gäller samspel, så som den föreläsning där jag sedan pendelglömd träpärleväska i nafs gavs hjälp i form av telefon, SL-kort & efterföljande middag. Nog har jag känt uppskattning & nog har jag skrattat.
 

Även mött ohövlighet & omoget självcentrerade beteenden vilka avskräckt - samtidigt som jag är medveten om att inte någon är perfekt & att även människor vilka önskar hjälpa, behöver hjälp & har skuggsidor att bearbeta. Ett desto större orosmoln är att jag än är amoröst frustrerad, vilket ej är så ynkligt som en oförstående (månne ojordad) kan tro, utan i högsta grad relevant: att som hona engagera sig inom en politisk rörelse - en flock - där hanarna antingen 1. inte vill ha en el. 2. inte känner sig manade att ta initiativ, är att befinna sig i fel sammanhang med fel människor. Sådan äro vår natur.
 

 

HÅRDA TIDER.
o161126.
 

Så som Mathias skriver:
tror du att vi har befunnit oss i hårda tider
på väg mot goda tider,
eller i goda tider
på väg mot hårda tider?


(Om det finns någon som vill hävda att vi har befunnit oss i goda tider & att nu superdupergoda tider stundar, är jag idel öra; men kan ej lova att inte skratta & gråta simultant.)
 

Är du en stark individ som kommer att skapa goda tider, el. en svag individ som är bidragande för vad illa som ske?
 

Så som jag skriver:
Vad som sker är att luftslottet rämnar & den glättiga bubbelgumbubblan spricker. Vissa vill mena att det är en allt för dyster syn på världens tillstånd. Det kan självfallet bero på vad en värderar. Själv värderar jag ärlighet, frihet & sunda människor med varma hjärtan & förmåga till förnuftig svalka i tanken. Samt, givetvis; en frisk & frodig natur - respekt för ekosystemet, & i detta respekt för människan som biologisk varelse; våra levnadsvillkor.
 

Oändlig tillväxt på en ändlig planet kan aldrig främja det rena; det rena syret. Det rena vattnet. Den rena födan.Ej heller den rena värdighet som skulle få oss att avstå att bete oss som i videon nedan - ty aldrig den rena mänskliga samvaron. Vi är många som är överens om att tendensen till stört mellanmänskligt samspel ökar markant, men vi talar ofta felaktigt om det som vore det en övermäktig naturkraft att acceptera.
 

Tack ni nära & kära & främmande, som inser att så ej är fallet! Att vi kan REAGERA & AGERA. Visa lika mkt jävlar anamma för strävan att realisera just ärlighet, frihet, kärlek & rationalitet, så som dessa 'doorbursters' visar i strävan mot rea-varor. Tack, ni som odlar vår jord & tar till vara på naturens frukter. Tack, ni som för vidare kunskap av nytta, från generation till generation. Tack, ni som likt facklor i vintermörkret lyser upp medmänniskors begreppsvärld. Tack, för att ni kompletterar mig. Varsågod, för att jag kompletterar er; med glädje.
 

Tack, vi som förstår att även se till oss själva - ej endast fnysa åt denna skock konsumtionsfår, ty vår spegelbild bär en ansvarets börda & det är när vi väljer att se in i våra egna ögon & besluta oss för en faktisk förändring som vi på allvar kan bli den starka individ som kan vara den förändring vi vill se i världen.
 

 

FINANCIAL DISTRICT.
161116

On a foundation of banks.

 

STRATEGER.
161o24
 

Premissen är följande: människor som sitter på makt tenderar att önska bibehålla denna. Rimligt, ja?

Vad som benämnes 'konspirationsteorier' är metoder för att bibehålla makt. Om ovanstående - önskan om bibehållen makt - är korrekt, kan det då samtidigt vara någon form av sanning att avfärda ALLA sk. konspirationsteorier på någon form av grund öht?

Nej, det vore orimligt.
 

Antingen stämmer det inte att människor vilka har makt kan tänkas verka för att bibehålla denna, el. så stämmer det inte att belysandet av sådana metoder alltid är rappakalja. Det finns gott om konspirationsrappakalja, ty att misskreditera människor som påpekar att kejsarens degiga arsle är bart för vår åskådan är en effektiv metod för att tysta.
 

Människor vill inte se fåniga ut i foliehatt, s.a.s., men mången 'foliehattsbärare' har varit bland dom mest intelligenta människorna jag har mött - & det kan jag se, eftersom jag själv är intelligent & eftersom ni vänner & även främlingar ofta påtalar det för mig kan jag även skriva det utan att låtsas vara mer ödmjuk än vad jag behöver vara inför sådant faktum - & dom har ABSOLUT INTE 'trott på allt' som är en myt vilken människor skeptiska inför maktskepsis intalar sig själva.
 

Ja, mången lågbegåvad saknar urskiljningsförmåga. Ja, mången misslyckad beskyller andra för någonting som hade varit ett misslyckat liv oavsett pga. egna tillkortakommanden. Ja, mången uttråkad spårar ur i rena sagoversioner ist. för att fokusera på det faktiska.
 

Det beror på att lågbegåvade, misslyckade & uttråkade människor är sådana. Det betyder inte att vad som är fakta inte är fakta, varav en av dessa fakta är att vi ofta förleds bakom ljuset, av människor med makt. Exv. hur företag duperar oss, med klassiska exempel som tobaksindustrin & nu nyligt även sockerindustrin (oj, vad förvånad en blev. INTE). Det är »Strategisk, operativ planering« så som Carl Norberg kallar det.
 

Men människor fastnar vid begreppet 'Konspirationsteori'.

- Jag tror inte på konspirationsteorier.

- Det jag har berättat för dig är ju fakta, det finns bevis & är öppet för alla att se. Du låter dig blockeras i tanken genom att fastna vid begreppet 'Konspirationsteori' istället för att faktiskt begrunda vad jag säger.

Så kan det låta. & så kan det låta såhär:

- Det är ju en sådan där konspirationsteori.

- 'Konspirationsteorier' har ofta visat sig vara sanna, slutligen. Var får du din information om världen från?

- Tidningar & nyheter, exempelvis.

- Varför ska du lita på att dom berättar sanningen?


Varför ska du INTE lita på dom? För att det vid åtskilliga tillfällen har framkommit att exv. både DN & Aftonbladet ljuger & vinklar, för egen vinnings skull. Är det så märkligt att föreställa sig att människorna vilka driver dom massmediala kanalerna agerar efter egna intressen, & inte alls rent informativa sådana? Är det så märkligt att föreställa sig att premissen att människor med makt kan önska bibehålla denna genom oärliga metoder, faktiskt stämmer?

 

OÄNGLAR.
o161o16
 

Vi lever i en värld där vi tror att pengar är en form av syre, föda el. närhet; att vi inte kan leva utan det. Sålunda har vi gjort oss beroende av en illusion. Det är ett verktyg, menas. Ja, & en hammare kan användas som ett vapen likväl för att spika & bända. Om människan som håller i hammaren vill använda sig av den som ett vapen med anledning av att denne är kallhjärtad & av detta når vinning, då kommer denne förmodligen att göra det. Så länge denne kan komma undan med det.

Hur kommer en undan med någonting?
Ett vattentätt alibi.
Slå till vid skymning.
Sopa undan spåren.
You do not talk about Fight Club.

Eftersom denna vanföreställning till penningberoende är fallet torde det vara problematiskt att ett fåtal människor (synbart är extrem nepotism under ohederliga former, men varför peta i det..? Snarare: varför inte) äger oresonligt stor makt i egenskap av att äga oresonligt mkt penning*- samt bank- & propagandakraft.

Propaganda. Smaka på ordet.
Det finns, men inte här?
Kineser kan grundluras, men inte vi?
Vi är lite klokare, ser igenom sådant?

Nja. Nej.

Nyheter & underhållning existerar som fenomen, absolut, men så gör även dess potential som propagandamedel. Litar du på dessa vänliga människor som sitter på pyramidhögar av kosing & åsiktsexponering men ej tycks sträva efter faktiskt lycka & frid i samhället? Nå, för all del.. El. så kanske du ser deras spektakel som en sådan form av strävan.

»Alla människor är änglar bara du ser dom från rätt vinkel«, som en vän till en vän sarkastiskt sade.

Om nazityskland skrämmer dig; läs på om folkmord, historiska & nutida agendor samt tillvägagångssätt för detta - så att du vet hur att tolka din omgivning för att inte ta miste på fara. Vita CIS-män med kängor är inte dom enda människorna som är farliga, i denna värld. Dessa sitter framför allt inte på toppen av pyramiden.

* Numera: 1011010111101 et cetera.
 

SKYGGHET.
161oo7
 

Om du skulle vilja skapa ett övervakningssamhälle, hur skulle du då gå till väga? Skulle du söka påtvinga folket detta, eller skulle du söka få folket att näst intill BEGÄRA det? Vilket tror du skulle ge mest effekt? & hur tror du att du får folket att begära övervakning?

Du vet svaret:
otrygghet.

Det är inte en fråga om människor som konspirerar för nöjes skull, utan om ren & skär STRATEGI.
 


 

RÖD & BLÅ.
o16o817
 

Vi lider moralisk eskap.ism & sällan has utrymme för lohelhet - med röd för blå, med blå för röd - att kräva sin rätt. I & med att röda rörelsen är samhällskroppens hjärta är det svårt att nå reson (ty emotion) i samtal med vissa. Betyder dock allraminst att hjärtat inte är väsentligt parti av vår kropp; endast att hjärnan är ledande länk i symbiotikens tanke - blott hjärna vore blått helvete. Ändock önskar mången färgers imbalans & därmed extremer: röd idioti mot blå sociopati.
 

Tydligt i mitt tycke är att tendensen maskulin lobpuls + feminint hjärtslag är att kultivera, utöver naturgivet fåtal (samt sociodistorterat mångtal) av kompletterande kontraundantag från regeln.

 

POKÉMONGO.
o16o817
 

Är inte sådan i lystnad för KRITIK av Pokémonspelet; som gammeltelefonägarinna anses var sate lik förbannat stirra ned i skärm - illusionsjakt el. ej. Att av sådan åsikt, el. personligt känsloföronycklad Kränkt!-idé, se sig i blindo över vilken form av grundmässig analys som presenteras - representerad av Pokémon i egenskap av fiktiv katalysator av samström sällan skådad vid faktiskt världsrelevanta skeenden i vår omgivning - är snävt. Vuxna människors barnsliga lek är icke störande i sig; att leken är allt vad är, är problemet: att fä profanerar i grad vida överträffande den folk PROTESTERAR.

 

FOLIEFLAMMA.

o16o8o8

 

Montserrat tornade bortom lok i förflutna o13, när vi reste för El Berguedàs bördiga höjd. I rälssamtal sade han att dessa människor drar ohederlig fördel av båd vetenskap & mystikens kunskap. I & med att hans moder är Bonnier-bastard & att han har arbetat inom media samt bankväsende (nosade upp när hans energi glödde vibrant av att ha sagt upp sig från tjyvkulan), väger hans insyn & informativa tunga tungt. Undertiden vi grälande grävde i jord skedde slutskede av arvsdispyt omskriven i NAZISVIN, & vi kom att mer grundligt än tidigare samtala kring ting. Tro att vi har all anledning att antaga vissa konspirationella fällor vara faktum, är baserat på spirituell introspektion, varierad litteratur samt ytterst denna form av medmänskomöten - ej dramatiskt obskyra sensationsvideos på trollvildars web.

Sanningen kan icke kuvas & sökes därav skymfas. Den eleganta foliebonad jag paradera sålunda sydd av trå' från inducerat kullkastad verklighetsskildring, sällskap av ett Lukas-barnbarn, egen erfarenhet av redaktion, att hava märkt hur AYACEREMONIER sade hymn om krigare Ogins indoktrinering & cirklade kring sexuddig symbolik - att öppensinnat sett mig vida kring inom liv et cetera. Antagonisters argument bita icke; har sett & hört tillräckligt för att gripa att jag utan att var detalj begripa, är på sant spår, vad undermineringssyftande skock än må kalla mig & de mina.

 

SEB:S KUNDTJÄNST.
16o8
 

SEBs kundtjänst.jpg
 

KONTROVERS.

16o729
 

Kontrovers råder ty judiskt släkte är makthavande & endast j-ordet i sig väcker ont blod om yppat vara förövarskara. Kritik från exv. Expo kretsar kring att svartmåla snarare än att dissekera samt diskutera faktisk fakta ty ÄR ej nepotitiskt välde sanningen? Om icke: hur lyder förklaring\förnekandet, undras. Urholkat ihåliga begrepp kollra icke den kloke undan sanningen, så seså; vad god att tala. 
 

Kamrat engagerad inom marxismen sade att det för visso är sant att människor vilka rå om mark, mediakanaler samt banksystem är av judisk börd, men att detta saknar relevans. I sak har han rätt: judendomen är på intet vis av väsentlighet - högre än vad dynastis girigbukar påskina: Skulle härskande ej skapa väsen av judisk gruppering skulle ej heller folket i vilja att kullkasta maktpest nödgas göra detta \ NAZISVIN 16O41O.
 

Att Norberg i infiltratörs läckta video är utled på »medelmåttiga judar som har så jävla mycket för stort utrymme i det här samhället, på grund av att dom låtsas tillhöra någon form av jävla samhällighet för sig själva - som exkluderar alla andra människor« provocerar näppeligen, ty är blott (i stelt politiska sammanhang) illa formulerad frustration inför FAKTUM. Faktum är, att han uttrycker sig ogillande inför ödesdiger EXKLUDERING & att just detta var det värsta denne infiltratör hade att visa folket är rent komiskt. Jämförelsevis har mediala gunstlingen Zaras vulgära misandri (»Alla män ska dö en plågsam död«) prisats; IFRÅGASÄTT.

 

o16 ALMEDALEN.
16o7o5

VIDEO.

 

AURUM.
o16o611

 

Årsskiftet fann jag upproriskt intellektuella DE FRIA, av lycklig händelse via snårskog av chagaargumentation & attraktion; form av naturnära närmande, frontande vid utforskande av kontroversiell (dock: psykedelisk inveckling avveckling utveckling, avståndstagande inför massmedia & därmed dess strömningar, resors kulturella inverkan samt öppenhet för perspektivbrytande alster & dialog - mig bekommer icke kontrovers) kamp för bankreform kontra hegemonisk ekostomme.
 

Folkrörelsen bär bränsle av pur logik & rationell upplysning, men icke ytterst i sådan sfär jag i egen själ anamma dess vett. Sinnevist - interaktions sublima tunga i doft, stämning; kommunikation - skall förståelse ske. Gyllene konfetti i Fatburssand den föreläsning jag först förnam, & blåst bar stycke papirgull - ett hjärta av guld - till hand; synkron bekräftelse av förnuftets - sekundärt ett Lojuras känsla för magi - instämmande i Norbergs sagda.
 

Borsett tonårig punk har psykedelisk narkotik (tankeeggande symbolik) & erotik\romantik (insiktsfulla män) uppenbarat den politiska världsuppfattning i lobrand. Primitiv eld före kunnigt framförande, belysa losanning - i känsla för flock finnes kärlek för sammanhanget. Inom De Fria har jag samspråkat med autentiska & rakryggade varelser vilka i myckna frågor tänker mina tankar\talar mina ord, mer vida än vad tidigare skett. Sådan flockvittring indikera djup äkthet.

 

NAZISVIN.
16o41o
 

För tid sedan sände jag nedomvideo till vän vilken frågade varför jude VS. nazist-kopplingen alltid ses när bankagenda kritiseras. Ty, det är av relevans att kommentera röd tråd & att detta göra gör dig till måltavla för epitetattack. »Det har inte med religion att göra. Indelning handlar om att ställa människor på horisontalplanet emot varandra; folk mot folk - söndra & härska.«
 

Skulle härskande ej skapa väsen av judisk gruppering skulle ej heller folket i vilja att kullkasta maktpest nödgas göra detta. När dessa nu skapar anknytande väsen behöver detta belysas för oss att upplysas. Åh, perfektionen i att du vara hatat nazisvin för att observera & uttrycka faktum. En skämmande metod vilken effektivt håller oss ej endast i kedjor utan även isär från enhetligt motstånd.
 

I arvsdispyt nyttjade Bonnier båd judisk blodslinje & mediamakt för att hålla pengarna inom nära familj & fjärran från bastarddotter. Bonniers yrkade att då hon inte var av sann judisk börd - avlidne Lukas Bonnier visserligen hennes fader, men hennes moder (av judisk vikt) ickejudisk - kunde hon ej begära skälig arvssumma; ty ickejude. I deras marionettledande propagandatidning DN publicerade dom åtminstone en artikel för att stärka sitt fall då dom - kaxiga jävlar - lät advokaterna betona vikten av artikelbudskapet; fabricerad önskvärd riktning.
 


Via media kontrolleras riktningen - vem kontrollerar mediasfären? I denna specifika process nyttjade eliten båd judisk blodsaspekt & medial maktfakta - & fallet är icke unikt, utan indikation om utsökt manipulationskonst; världsvida, var dag, & detta ses skamligt brunt att förklara fastän att båd blå & röd tar skada.

 

KÅL & KAMP.
16o314
 

Delade nedomVIDEO på FB, ty högaktuell i tid av oenhet, & 2 stycke ur vänskara reagerade med kritik vilken jag fann överraskande TJURIG. No.1 ansåg språkbruket vara illa - kritik av relevans; må så vara vi icke givet är överens ty jag anse rådande idiom vara rävsax vi behöver dekonstruera - men av anledning tycktes det viktigt att förmedla detta näst intill hånfullt - trots att syftet med torgmikrofon är för medmänniskors väl. No.2 uttryckte antipati kommet ur stämpeln Politiker! men Det här är inte politik - det här är gatan som låter. Folket.

Bortsett från detta; no.2 är torparekämpe & betvivlar det vara nog att tala om bankhegemoni. För att rädda världen måste en grabba yxan & bli vild & KANSKE men kan det vara så att den enda du säkerligen räddar då är dig själv? Utopin kan ej bli om diffus dröm & så blir fallet om vi grönkålsaktivister blott hyser tilltro till naïv fantasi där hela vida världen vänder ryggen mot naturvanhelgandet - NU.

I januari drömdes om kål: tyckte att kål är den vackraste av gåvor, & mannen som talar i den kritiserade videon höll ej med mig. Vitkål är subtil diamant, rödkål rosenknopp i purpur. Kryddigt rått & ugnsbakat delikat. Extremt näringsrika, härdiga grönsaker för den fria människan & han kunde se det med min blick men för honom var det icke den ULTIMATA gåvan. Kanske ses heller inte självhushållskål vara det ultimata bidraget i saken - men från djupet av hjärtat uppskattas andra perspektiv ty den båt vi ror är ändock gemensam.

 

FLYKTINGMOTTAGANDET & BANKERNA.
16o313