Kompass.

15o1

 

 

Naturens illbattingabrud då grisigt grå moln käftade oss hagel - framtiden är nu - & vi svarade med morska gesten att blotta nakna kinder mot ishimmel; Exotiskt rått spa. Promenerade i det lockande klimatet, i mörk skog på våt myr. Häpen! »Kolla!« Intogs av skymningsky. Hon svarade: »Jag ser.« Hon såg: »Symbolen för Evighet.« Östermolnen kreerade den i klassiskt asymetriskt utförande. Tydligt. »Det är tidens år i år« besvarades »& ögats & dödens.« Besvikelse invid björken: »Inget kukens år i år heller..«
 

En otillräcklig, asexuell gud vars manslem är eterisk & obrukbar. »..Den januari vi ser upp mot himlen & ser kukar..« Andens dröm om det attraktivt animaliska; att spy äpplet. Skrev memo om tecknet & detta kom precist synkront med »There's a cloud behind the cloud to which I'm yelling.« Konkret abstrakt: symbolen syntes som om bleka frontande moln karvats för att avslöja kulissmolnets bistra nyans, som målad . Sedan, i meandrande bäckar i vintergrön natur, beskådades porlande födseln av , & hur symbolen drunknade i sig själv.
 

COMPASS.
Minx of nature when shifty shades of grey clouds brought us hail - the future is now - & we responded with the plucky pose of baring naked cheeks to the ice sky; Exotic raw spa. Took a walk in the appealing climate, through dark forest & moist mire. Astounded! »Look!« Became captured by the dusky heavens. She said: »I can see it.« She saw: »The symbol for Infinity.« The eastern clouds harbored its shape in the classic asymmetrical form. Obvious. »This year is the year of time« got answered with »& the eye & death.« Disappointment at the birch: »No year of the dick this year either..«

An unsufficient, asexual god whom has got an ethereal male limb no good for use. »..A january when we'll look at the sky & see dicks..« The spirit's dream about the savage beast; to puke the apple. Wrote memo about the sign & it was precisely synchronized with »There's a cloud behind the cloud to which I'm yelling.« Tangible abstract: the symbol was shown as if pale fronting clouds had been carved to uncover the backcloth cloud's gloomy nuance, as if painted . After, in meandering rivulets in evergreen nature, we could see the birth of , & how the symbol drowned in itself.