Satine.

15o815\o816
Perseids
Luna Venus
 


I stor mjölkgalax i litet Stockholm råkade jag på X Z, tufalt. Rosaglimrande klubb i lördagsnatt - efter romantisk rymdkino i Rålambshovsparken, storastora kalejdoskopögon & svarstumma stämläppar. Soulhet fann ϟ Moulin Rouge i tunnelbanan, fann ord: sanning, skönhet, frihet, kärlek. När du ana vad som ock ske ter sig världen märkligare än fiktion & liten som en 62kilo-kropp. När du, sammanfallande i solig söndag, råkar på samma man på Cyklopen-loppmarknad är du redan blaserat medveten om att världen är liten som en 62kilo-kropp. Ej längre stum ler du mot given sanning, & läser röda Brand: anarki & jävlar anamma!

e. In great milk galaxy in little Stockholm I bumped into the X Z, in twofold. Pink glimmering club at saturday night - after romantic space kino at Rålambshovsparken, bigbig kaleidoscope eyes & dumbfounded glottal lips. Hot from soul ϟ found Moulin Rouge in the metro system, found words: truth, beauty, freedom, love. When you sense what occurs the world appears to be stranger than fiction & the size of a 62kilo-body. When you, coincidental the sunny sunday, bump into the same man at Cyklopen jumble sale you are jadedly aware of the world being the size of a 62kilo-body. No longer dumbfounded you smile at granted truth & read red Brand (Fire): anarchy & fuckin' sisu!