Vi är inte Jacks barndom.

15o2o4
O Luna
(Venus+Jupiter)


Kistor & livmödrar; cellens kretslopp - vår önskan är dess lag. Vi förlöser oss. Vi begraves i ett förflutets aska & vi är aldrig Gårdagen. Var en varelse att tolerera ist. för att återfödas i cellulär cells självcentrerade självförakt. Vi väljer vår självupptagna nervositet.

WE ARE NOT JACK'S CHILDHOOD.
Coffins & wombs; the cycle of the cell - our wish is its command. We give birth to ourselvesourcells. In the ashes of the past we are buried & we are never Yesterday. Create a creature to tolerate instead of being reborn into a cellular prison cell's self centered self-loathing. We choose our egocentric nervousness.