ϟ.

 

Det är en kraft jag benämner Gud, ibland beskriven i symbolik:  symboliserar det irrationella (ty cirklar är svårkalkylerade) & enhet, ϟ symboliserar elektricitet & ∞ evighet. Gud är i mig allt detta: irrationell, enhetlig & evig ström. / GUD.

 
 

För åratal sedan inhandlade jag begagnad litteratur att ge den kommande Mannen: Teknologi - materiallära, samt Modern radioteknik. Min kommande skulle nog ha tycke för sådant, anades. Han vem blev kommen blev lyrisk av gåvan, & läste sig kvickt 9O sidor in i radioteknikens elektriska fakta, samtidigt som jag har läst A romance of two worlds - om spirituell, i organiska material inneboende, elektrisk kraft.

 
 

Det elektriska fältet i kondensatorn har försvunnit & all energin har överförts till spolens magnetfält. Emellertid fortsätter strömmen att flyta genom spolen - induktansen hindrar alltför abrupt ändring av strömmen - & kondensatorn uppladdas därför på nytt men nu med motsatt polaritet.  Så börjar strömmen avta medan spänningen stiger, & efter en viss tid blir strömmen noll & spänningen samtidigt maximum då kondensatorn är fulladdad. Detta innebär att det magnetiska fältet har upphört & återlämnat energin till det elektriska fältet i kondensatorn. Denna pendling av energi yttrar sig som en rad svängningar eller som en växelström i kretsen med en frekvens som är lika med resonansfrekvensen. / Resonans är ett fenomen som förekommer mycket allmänt, inte bara i elektroniken utan vid alla slag av svängningar. / Modern radioteknik / Matz Jenssen, Einar Kulvik, Wilhelm Ramm.

 

..att livets, dödens & evighetens mystärer & alla värdsalltets under helt enkelt äro det naturliga & vetenskapliga utslaget av evig elektrisk hetta & evigt elektriskt ljus, men vare sig de medgiva detta eller icke, kan jag blott säga som Galilei: »Eppur si muove!« (& ändå rör hon sig). A romance of two worlds. / Marie Correli.