Vi är antenner.

15o117
Luna Saturn


Isabellinihud viskar »Vi är ant« ty indianbläck förmådde ej fullkomliga låret. Vid Kommersen finns, i sminkkohl, »Vi är« skriftat - kombinerat med en målad antennvarelse: rebus. Antenner är alienerat för dagens ungdom. Dagens ungdom är alienerade inför sig själva (& dagens ungdom har ett högt förtroende för polisen), ty vuxna växte aldrig upp - vi bara växte ifrån vår nativa förståelse, & in i teven. Vi har glömt att radiobrusets bästa bot var att röra vid radioantennen - att agera förlängning av den; receptiv (observera: akta serpentinslingrande sapientiaormar) av vågor, bringare av elektricitet. 6O% vatten 111% ljus. 


WE ARE ANTENNAE.
Isabellini skin whispers »We are ant« for indian ink could not be able to perfect on the thigh. At Kommersen there is, in makeup-kohl, »We are« written - combined with an antenna-being: rebus. Antennas are alien to kids these days. Kids these days are alienated before 'emselves (& kids these days trust the police), 'coz grown-ups never grew up - we just outgrew our native understanding, & into the teve. We have forgotten that the best way to cure a radio's static noise was to touch the radio antenna - to be an extension of it; receptive (observe: be aware of sapientia serpents) of waves, bringer of electricity. 6O% water 111% light.