Prinsessa i ett torn.

 

I’ll do anything you want me to, if you really love me. I know I could give it all up & change my whole life for you. I will change my ideas & I admit until I met you, that I was all wrong. I will change direction without a doubt about the road that I'm going along - if you are there to lead me. / Françoise Hardy / Je changerais d'avis [översatt]

 
 

Françoises totala överlämnande av sin person till sin passion, är poetiskt & befriande. Lyriken är en maximerad återspegling av Kvinnans längtan att hänge sig åt Mannens makt över hennes lägre natur. Jag kan känna igen mig.

 

En Man kan hos den seende naturligtvis ingalunda övertrumfa en högre natur; Gud. Han är stor men han är inte kraften som beredde de leder jag är tillåten att vandra - dessas giltighet vet han intet om & kosmos ger intet samtycke för honom att skingra dem för nyckfull vind. Påbuden är dock myckna färre än vad myckentalet leder, är; myckentalet möjligheter, om vilka jag har varit precis i min trånad att åtnjuta jordad ledsagning för.

 

Fastän ärligt precis, tycks jag dock tala för döva öron likväl som skriva för blinda ögon, ty jag har erfarit att män nödgas ha en stilla i ett torn, förspillande liv vid det blida avvaktandet av prinsens räddningsmanöver.

 

Att jag så gott jag förmår upplever vår värld & förbereder genomförande av solo-formade avsikter, tolkas som förverkligandet av min främsta traktan - & detta vill männen inte hindra. De retirerar inför mitt substitut för lycka. Att min främsta traktan är kärlek med en man - att jag ingenting hellre vill än att förhindras, ställa in de planer jag som ensam skepnad & byta spår till var de går - kan de inte gripa.

 

Om makt är kraft att bryta motstånd, så agerar männen som om de vore maktlösa - även fastän föga motstånd finns, står de stagnanta inför möjligheternas många leder. Monica Zetterlund är än en dam vem känner makten som sådan, & när motståndet bryts brister hon ut i sång: Såsom solen strålade han, all min levnad kom han att ändra. / Sådan man, sådan man är han; att hans hand kan livet fullända. Han bröt mitt motstånd, han log. Han bröt min ros & log. / Visa från Utanmyra.