Fjällröding.

15o616\15o629
LUNA+VENUS
JUNE SOLSTICE
LUNA+ALDEBARAN
MERCURY+SOL&TELLUS
LUNA+SATURN


 


Vilhelmina vätta fjäll, Dorotea sydport, å se; le invid dessa obygdens björnorgan, mark bebodd av Kullekung som slog lie & lapplandvampyrer. Sällskapad av fyrfota Sisu, Hedemora äggfän vars gulor orangeknall, kaniner, unga piger & Lojura i renkrona. Midsommars män imponerades av knogkarl;  »En riktig hårding!« yppa medixin. »Du är inte ett husdjur« yppa qweinn. Unikums virke: segt, vinterhärdigt, ur dess mun kom om prekariat ur dess årsringar nomadiska minnen. Kynnesirad i kunnandets lövkrona fäst av det helhjärtade engagemanget inför idealet Okuvad.
 

Medicinalflora - älgört (salicin, ex. smärta & inflammation), blodrot (astringerande, ex. menstruationskramp & diarré), fiskevett, att döda söta djur & bereda pälsar - skolades lyckat i vad jag vill av året. Ska förkovra mig i dettas kemi dettas metodik. Att bemästra hudkonst har varit - är än - behändig hantverkslockelse för viljan animalisk frihet, samt att vittja ej blott vid vattenklöverstränder utan också i gevärsnå; offerhudar spills i jägares spår. Ren daggnaknad, snåttrablom & gemenskap över rökt öring stöpa inte idylls autenticitet. Slaktklubbat knä, yxklöst hand & nattdröm om dagsysslor är för legering solitt Okuvad.
 


SALVELINUS ALPINUS.
Vilhelmina alongside alpine sphere, Dorotea the southern port, Åsele near these backwood bear organ's; land inhabited by Kullekung whom slew meadows & Lappland vampires. Companioned by four-pawed Sisu, Hedemora egg creatures whose yolk bright orange, bunnies, young piger & Lojura in reindeer crown. Midsummer's men impressed by his struggle; »Truly a tough one!« medixin said. »You are not a pet animal« qweinn said. Unique wood: sturdy, winter pertinacious, from its mouth precariat venerabled from its year circle's nomadic memories. Orna-mentally accessorized in knowledge's foliage crown attached by wholehearted commitment to the Unsubjugate cause.
 

Medicinal flora - mead wort (salicin, ex. pain & inflammation), tormentil (astringent, ex. menstrual cramp & diarrhea), fishing wits, to kill cute animals & work furs - good schooling fitting this year's will of mine. Shall gain understanding in its chemistry its methodology. To master skin art has been - is still - handy craft attraction for the will for animalistic freedom, & also to empty not mere a cage close to menyanthes fen fronts but moreover in the brushwood of guns; sacrificed prey skins are spillage in hunter's traces. Mere nude in dew, flowering snåttra & communion sharing smoked trout cannot mold the idyll's authenticity. Slaughter club beated knee, axe clawed hand & dream at night about chores of day is for an alloy solidly Unsubjugated.