NO.MAD.

15o9o5
LUNA ALDEBARAN
 


Noominatalien gav mig text: THE WORST MISTAKE IN THE HISTORY OF THE HUMAN RACE, publicerad födelsemåne 1987 & därav intet nytt under solen fast än gediget valid & i kärna: »..The average time devoted each week to obtaining food is only 12 to 19 hours for one group of Bushmen, 14 hours or less for the Hadza nomads of Tanzania.While farmers concentrate on high-carbohydrate crops like rice & potatoes, the mix of wild plants & animals in the diets of surviving hunter\gatherers provides more protein & a better balance of other nutrients. | ..the mere fact that agriculture encouraged people to clump together in crowded societies, many of which then carried on trade with other crowded societies, led to the spread of parasites & infectious disease. | ..there can be no kings, no class of social parasites who grow fat on food seized from others.«
 

e. Noominatalien gave me text: THE WORST MISTAKE IN THE HISTORY OF THE HUMAN RACE, published during birth moon 1987 & thus nada new under the sun although still solidly valid & in core: »..The average time devoted each week to obtaining food is only 12 to 19 hours for one group of Bushmen, 14 hours or less for the Hadza nomads of Tanzania.While farmers concentrate on high-carbohydrate crops like rice & potatoes, the mix of wild plants & animals in the diets of surviving hunter\gatherers provides more protein & a better balance of other nutrients. | ..the mere fact that agriculture encouraged people to clump together in crowded societies, many of which then carried on trade with other crowded societies, led to the spread of parasites & infectious disease. | ..there can be no kings, no class of social parasites who grow fat on food seized from others.«

 

Bryan Alexander WHISPER OF THE STARS.

Bryan Alexander WHISPER OF THE STARS.

 

Höga på teknoliv är vi uppslukade av vår kultur varande en säreget storslagen sådan. Vi har datorer i våra fickor, således är detta positiv progress!; argument förespråkande post jägare-\samlare-eran kretsar kring extern utveckling (Vi kan resa i rymden!), värderar kvantitativitet (Vi är många!) & räds döden (Vi lever längre!). Sammanslaget är ett frodigt antal människor vilka uti hundrade år lever i samhällen där materiell standard är normativt avancemang en obekväm ekvation; är en homininicentrisk värld. Ärligt är det värsta misstaget i mänsklighetens historia ej att lyda agrikulturella ideal - monokultur är ofta ryggbrytande & jordmånsfördärvande, men troligt är att en kombination av förvildade permakulturträdgårdar & den vilda existensen är en rättvis, hälsosam & luxuös gyllene nomadisk medelväg - utan att kultivera den fåfänga & separationsångest som är rädsla för döden. Att dö är alltid adekvat. \ ÄNGEL I GASMASK.
 

e. High on techno-life we are consumed with our culture being a singular great one. We have computers in our pockets, thus this is positive progress!; arguments promoting the post hunter\gatherer era revolves 'round external development (We can travel in space!), values quantitativity (We are many!) & fears death (We live longer!). Unitized an ample number of humans living for an extended amount of years in societies where material standards are normative advancement is an inconvenient equation; is a homininicentric world. Truth be told the worst mistake in the history of the human race was not to obey agriculture ideals - monoculture is often backbreaking & soil wrecking, but probable is that a combination of barbarized permaculture gardens & the wild existence is a just, healthy & luxurious golden nomadic path - but to cultivate the vanity & separation anxiety that is fear of death. To die is always adequate. \ ÄNGEL I GASMASK.